ODPOWIEDZIALNOŚĆ KORPORACYJNA

Odpowiedzialni za spółkę i jej środowisko

 


Czynności związane z korporacyjną i społeczną odpowiedzialnością Grupy skupione są na trzech aspektach, które dają odzwierciedlenie naszej kluczowej działalności i know-how:

  • zmniejszanie przepaści cyfrowej;
  • ochrona środowiska kosmicznego;
  • promowanie polityki kadrowej, która zachęca do różnorodności na wszystkich poziomach.

Strategia ta oparta jest na długoterminowych działaniach i inicjatywach, a nieprzerwany dialog ze wszystkimi interesantami, włączając pracowników, partnerów, dostawców, klientów i udziałowców, pozwala na jej stałą kontrolę i ulepszanie.
Eutelsat powołał komitet, którego zadaniem jest zdefiniowanie wskaźników wzorca strategii zrównoważonego rozwoju. Raport o zróżnicowanym rozwoju (The Sustainability Report) zawarty jest w Dokumencie Referencyjnym Eutelsat 2017-2018.

EUTELSAT AWARDED SILVER FOR ITS 2022 SUSTAINABILITY RATING FROM ECOVADIS

Ecovadis.pngEcoVadis monitors sustainability in global supply chains by rating and benchmarking the quality of a company's sustainability performance.

EcoVadis is a provider of business sustainability ratings, intelligence and collaborative performance improvement tools for global supply chains. The EcoVadis methodology is at the core of our CSR analysis system, covering 21 criteria across four themes of Environment, Fair labour & human rights, ethics, and sustainable procurement. More info on EcoVadis

ETHICS AND COMPLIANCE

Integrity, coherence, and transparency

Eutelsat ranks among the world’s leading satellite operators and is at the centre of the image and Web revolutions that are shaping the digital economy. Our company therefore has a duty of transparency and we must clearly convey the values and principles governing our business practices, particularly as our activities are increasingly complex, span several continents and involve more and more players who have their own values and cultures. 

We therefore undertake to foster a culture of integrity in order to prevent all unlawful or unethical acts and to do business responsibly and ethically.

The Eutelsat Code of Ethics provides all Eutelsat employees with the tools and guidelines that will enable them to resolve the issues and dilemmas they may encounter in their work.

Our Code of Conduct explains our commitment against all forms of corruption and influence peddling. It expresses Eutelsat’s zero tolerance policy in this regard and applies to everyone who works for the Group, both in France and abroad.

Our Code of Conduct for Suppliers is based on the principles of the United Nations Global Compact, of which Eutelsat is a signatory, and reflects the values and principles relating to ethics, human rights, labour law, environmental and anticorruption standards that Eutelsat wants to promote in the day-to-day operation of its business. Eutelsat applies these values and principles to each of its business activities and expects its suppliers to comply with the standards set out in the Code.
 

PROMOCJA CYFRYZACJI

Zmniejszanie przepaści cyfrowej

Eutelsat przyczynia się do zmniejszania przepaści cyfrowej na trzy główne sposoby: świadcząc usługi internetowe konsumentom, przedsiębiorcom i odbiorcom z sektora publicznego, w lokalizacjach o ograniczonym dostępie lub bez dostępu do sieci naziemnych; spełniając konkretne wymogi poprzez podejmowanie wyzwań związanych z powszechnymi zasadami, z uwzględnieniem włączenia cyfrowego; promując dostęp do darmowych usług TV (FTA) dla wszystkich.

Zasięg i wydajność naszych satelitów sprawiają, iż są one wyjątkowym źródłem usług internetowych, a zarazem kluczem do stawienia czoła globalnym wyzwaniom w zakresie zdrowia i edukacji, a także rozwoju obywatelskiego i gospodarczego. Nawet w perspektywie długoterminowej, oczekuje się, iż satelity umożliwią cyfryzację co najmniej 2% populacji. Szacuje się, że np. w Europie, w roku 2030 bez dostępu do dobrej jakości łączności internetowej, zapewnionej przez infrastrukturę naziemną, pozostanie około 5 mln gospodarstw domowych.

W kwestii pomocy humanitarnej w sytuacjach nadzwyczajnych, Eutelsat jest założycielem Karty Łączności Kryzysowej Narodów Zjednoczonych, a od kilku lat wspiera NGOs Télécoms Sans Frontières i Nethope, zapewniając im szybką łączność w sytuacjach kryzysowych. Ponadto, Eutelsat aktywnie wspiera edukację naukową w szkołach, stale zacieśniając więzy ze studentami w segmentach telekomunikacyjnym i kosmicznym, poprzez programy edukacyjne, mające na celu promocję nauki i technologii wśród uczniów.

NEWS
NEWS

SZACUNEK DLA ŚRODOWISKA

Czysta i niezatłoczona Przestrzeń

Priorytetem dla Eutelsat jest ochrona wyjątkowego środowiska przestrzeni kosmicznej. Zgodnie z polityką zarządzania flotą, Eutelsat dąży do ustalenia standardów w kluczowych kwestiach, takich jak bezpieczeństwo działań kosmicznych, czy procedury postępowania z satelitami kończącymi okres swojej eksploatacji.

Prowadzimy bliską współpracę z producentami satelitów oraz dostawcami usług w zakresie wynoszenia, by minimalizować negatywny wpływ satelitów na środowisko, a tym samym prowadzić proaktywną politykę, mającą na celu redukcję odpadów kosmicznych.
Dobre relacje z sygnatariuszami Karty „Collective for Space Care” oraz członkami Space Data Association (SDA) to nasz aktywny wkład we wspólny wysiłek całego przemysłu kosmicznego, mający na celu ustanowienie, a zarazem sprostanie najwyższym standardom.

Łącząc operatorów flot satelitarnych, SDA szacuje ryzyko potencjalnych zbliżeń do orbity geostacjonarnej i niskiej orbity okołoziemskiej, dzieląc się informacją w celu zminimalizowania interferencji RF.

ZARZĄDZANIE ODPADAMI KOSMICZNYMI

Od roku 2005, Eutelsat jest spółką certyfikowaną w zakresie kontroli i działań satelitarnych (ISO 9001). Stworzyliśmy również Plan Ograniczenia Odpadów w Przestrzeni Kosmicznej, który obejmuje manewry w stacji kosmicznej, repozycjonowanie satelitów na orbicie geostacjonarnej, środki naprawcze w przypadku nieprawidłowości, strategie działań na orbitach pochylonych i działania związane z końcem okresu eksploatacji satelitów.

SPACE OPERATIONS ACT

Francuski Space Operations Act, obowiązujący od roku 2010, podkreśla potrzebę odpowiedzialnego podejścia do zarządzania flotą kosmiczną. Akt określa ramy regulacyjne, według których pracują Eutelsat oraz francuskie Ministerstwo ds.Badań i CNES (Krajowe Centrum Badań Kosmicznych), spełniając kryteria kontroli obiektów na orbicie.

PROMOCJA RÓŻNORODNOŚCI I TALENTU

Wspólne wartości i zwyczaje międzynarodowej kultury

W obliczu coraz to większej globalnej rywalizacji, kompetencje, zaangażowanie i pasja ludzi tworzących Eutelsat nie mają sobie równych w całej branży.
Promocja różnorodności kulturowej oraz zachęcanie pracowników do rozwoju personalnego i lojalności to rdzeń naszej polityki kadrowej, w szczególności poprzez wspólne, globalne inicjatywy, mające na celu wzmacnianie kultury korporacyjnej, programy promujące pracowników o wysokim potencjale, a także możliwość mobilności wewnątrz firmy, włączając mobilność międzynarodową.
Wielokulturowość naszego zespołu jest głęboko zakorzeniona w naszym DNA. Unikalny zespół 1200 pracowników w różnych sektorach, z ponad 40 krajów świata, to wyróżniający nas atut, o który bezustannie zabiegamy.

ZESPÓŁ

Pod koniec roku 2022 w Eutelsat zatrudnionych było ponad 1200 specjalistów.

NARODOWOŚCI

W Grupie skupiającej reprezentantów z ponad 50 krajów świata, różnorodność kulturowa jest znacząca.

DYREKCJA

W Zarządzie spółki zasiadają reprezentanci 4 narodowości.